بسیاری از افراد  در برخی از مواقع دچار درد گردن یا خشکی گردن می‌شوند که عمدتاً ناشی از وضعیت نامناسب اندامی، فرسایش طبیعی یا استفاده مفرط از گردن است. گاهی اوقات علت گردن درد آسیب ناشی از سقوط یا زمین خوردن، انجام ورزش پر برخورد یا وارد شدن ضربه و جابه‌جایی مهره‌های گردن می باشد.