آرنج

سرخط خبرها

بیشتر بخوانید
تعریف دررفتگی به حالتی می‌گویند که در آن دو سطحی که مفصل را تشکیل می‌دهند از یکدیگر جداشوند. به بیان...