آلوده

سرخط خبرها

بیشتر بخوانید
سالمین نیوز: سبزیجات اغلب به دلیل استفاده از کودهای انسانی و حیوانی، آب آلوده و تماس حیوانات به عوامل بیماریزا...