ارثی

سرخط خبرها

بیشتر بخوانید
سالمین نیوز: بسیاری از دانشمندان بر این باورند که عواملی چون سن، جنس، سابقه خانوادگی، نژاد و قومیت، بیماری ها...