بیماری خون در ادرار

سرخط خبرها

خون در ادرار بیشتر بخوانید
تعریف هماچوری به معنای وجود خون در ادرار است. هماچوری میکروسکوپیک به این معنا است که خون موجود در ادرار...