بیماری های مقاربتی

سرخط خبرها

بیماری های آمیزشی بیشتر بخوانید
بیماری‌های آمیزشی بیماری‌های آمیزشی یا عفونتهای منتقله جنسی (sexually transmitted disease (STD یا venereal disease (VD) نامی کلی برای بیماریهای...
بیماری مقاربتی بیشتر بخوانید
سالمین نیوز: مـتاسفانه این روزها شیوع بیماریها و عفونت هایی که از طریق ارتباطات جنسی منتقل می شوند بسیار گسترده...