تخم بارهنگ

سرخط خبرها

بیشتر بخوانید
سالمین نیوز: بارهنگ گیاهی است علفی و خودرو و چند ساله، دارای برگ های سبز پهن و گل آذین سنبله...