تنگی مجرای ادرار مردان

سرخط خبرها

تنگی مجاری ادرار مردان بیشتر بخوانید
تعریف تنگی مجرای ادرار عبارت از باریک شدن مجرای عبور ادرار به علت ضربه یا عفونت می باشد. مجرای ادرار...