پینه ومیخچه

سرخط خبرها

بیشتر بخوانید
تعریف پینه منطقه ای سفت و بیش از حد شاخی شده از پوست است که در واکنش به تماس یا...